Ubezpieczasz swój dom, budynek? – zaproś kominiarza co najmniej raz do roku!

Okresowe przeglądy a ubezpieczenie budynku– dlaczego jest to takie ważne?

Przeprowadzone kontrole i wykonane obowiązki powinny być udokumentowane przez wykwalifikowanego kominiarza z uprawnieniami mistrza.
Firmy ubezpieczeniowe po pożarze domu oczekują okazywania protokołów corocznego przeglądu kominowego. Jego brak może skutkować zmniejszeniem a nawet nie otrzymaniem odszkodowania, pomimo opłacania polisy.
Wbrew pozorom nie jest to wymóg zakładu ubezpieczeniowego mający na celu utrudnienia klientowi uzyskania odszkodowania. Ubezpieczane mienie powinno odpowiadać warunkom określonym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa budowlanego i przepisach pokrewnych.
Zobowiązaniem właściciela lub zarządcy budynku jest użytkowanie go zgodnie z jego przeznaczeniem, wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w dobrym stanie, aby w ramach jego użytkowania nie pogorszył się jego stan, co mogłoby skutkować zagrożeniem życia użytkowników. O wymogach prawnych mówi o tym artykuł 61 pkt.1 Ustawy „Prawo budowlane” oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Wyciągi z przepisów
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) Art. 62 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:
1) okresowej co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
...c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) ... 6. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, powinni przeprowadzać:
1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719)
§ 34. 1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:
1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 3 miesiące;
3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 6 miesięcy.
2. W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.
3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się przy usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego.

Czyszczenie przewodów dymowych zapobiega nagromadzeniu się łatwopalnej sadzy (niemal czysty węgiel) na wewnętrznych ściankach przewodu kominowego. Zapalenie się sadzy powoduje wzrost temperatury do 800-1200°C. Konserwacja przewodów wentylacyjnych pozwoli na sprawną wymianę zużytego powietrza oraz zmniejszy wilgoć w pomieszczeniu. Dzięki regularnemu korzystaniu z usług kominiarza mamy gwarancję, że zwłaszcza w okresie zimowym, nasza instalacja i kominy będą działać sprawnie, co pozwoli uniknąć bardzo niebezpiecznych zanieczyszczeń kominów, które są najczęstszą przyczyną zaczadzeń i pożarów.